Technisch lezen en spellen

Bij technisch lezen en spellen doen zich bij tal van kinderen problemen voor zoals gebrekkige letterkennis, vastzitten van globaalwoorden, niet goed kunnen analyseren, de eerste letter vergeten, te lang spellend lezen of globaal lezen, problemen met het lezen van lange woorden, problemen met het schrijven van open en gesloten lettergrepen en andere niet-klankzuivere woorden. 

 

Zo leer je kinderen lezen en spellen  

Het doel van het pakket Zo leer je kinderen lezen en spellen is de effectiviteit van het lees -en spellingonderwijs te vergroten door de leerkrachten een preventieve instructiemethodiek aan te bieden, zodat bovenstaande problemen voorkomen worden. Het pakket richt zich op zowel de inhoud en vorm van instructie als op het modelgedrag van de leerkracht.
De methodiek is bedoeld voor de instructieles. Binnen deze instructieles staan oefeningen die direct met het lezen en spellen te maken hebben centraal. Dit zijn de kernonderdelen.
Tevens biedt de methodiek een denkkader om gericht naar methodes, materialen en toetsen te kijken.
De manier van werken kan voor het technisch lezen gevolgd worden tot en met AVI E5 / AVI 9 en voor spelling tot en met groep 8. Met behulp van dvd, map en scholing, kunnen leraren zich deze aanpak eigen maken.

 

Doelgroep

 • Leerkrachten van basis- en speciaalonderwijs
 • Remedial teachers, interne begeleiders, taalcoördinatoren, ambulant begeleiders, orthopedagogen, dyslexiespecialisten, dyslexiebehandelaars
 • Het materiaal kan gebruikt worden op PABO’s, opleidingen remedial teacher en andere nascholingscursussen
 • Daarnaast zijn de dvd's verhelderend om ouders over het lezen en spellen te informeren.  

Uitgangspunten

 • De methodiek kan bij elke methode gebruikt worden. Heldere, eenduidige, stapsgewijze instructie bij elk onderdeel om falen te voorkomen. De instructie werkt dan preventief. Daarna volgen inoefening en gerichte feedback.
 • Op deze manier ervaren de kinderen succes, wat een belangrijke motivatie is om plezier in het leren te hebben en te houden.
 • De aanpak is groepsgewijs. Alle kinderen zijn op de hoogte van de basisinformatie. Differentiatie vindt binnen elk kernonderdeel plaats naar moeilijkheid, meer of minder visuele of motorische ondersteuning (adaptief).
 • Spelling krijgt vanaf het begin evenveel aandacht als lezen. Het leren schrijven van woorden vraagt eigen instructie- en oefenmomenten.
 • Bestaande methodes worden omgezet naar een klanksynthese aanpak.
 • In de niet-klankzuivere periode worden de woorden geordend op overeenkomstige lees-schrijfwijze met daaraan gekoppeld een regel of denkwijze.
 • Ordening als denkkader zodat kinderen leren waarom woorden zo gelezen of geschreven moeten worden.
 • Multisensorieel: het visuele, motorische en auditieve kanaal wordt zoveel mogelijk ingeschakeld. 

 

Beluister ook de Tjipcast van José en/of Shirley en mij over Zo leer je kinderen lezen en spellen via onderstaande links.

 

Meer weten? Mail of bel:

 info@praktijkopgeletterd.nl 

06-48759106